Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na straně druhé dodavatel.

Prodávajím je společnost Helpix s.r.o, IČ:01983016, DIČ:CZ01983016, Buškovice 220, Podbořany 441 01.

Kupující se vzhledem k platné právní úpravě rozlišuje na kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz obchodní zákoník) a kupujícího spotřebitele (viz občanský zákoník). Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s vyjímkami použitého a repasovaného zboží, kde je záruka 6 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Záruka zanikání v případě, že je produkt používán v rozporu s návodem či reklamačními podmínkami. Záruka zaniká zasažením neznamou tekutinou, mechanickým poškozením, neodbornou montáží či manipulací nebo zásahem neoprávněné osoboy / servisem.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné okamžikem doručení prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel má právo na uplatnění:

  • Vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • Vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit záruční opravu v jakékoli provozovně prodávajícího, popřípadě v autorizovaném servisu určeném výrobcem nebo prodávajícím. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od následujícího dne obdržení zboží.

 

Vyřízení reklamace pro firemní zákazníky

Kupující je oprávněn uplatnit záruční opravu v jakékoli provozovně prodávajícího, popřípadě v autorizovaném servisu určeném výrobcem nebo prodávajícím. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů od následujícího dne obdržení zboží.

 

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu centru, doporučujeme kupujícímu, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství, pokud tomu odpovídá povaha závady, tzn pokud se jedná např. o vadu, že zařízení nejde zapnout, doporučujeme odeslat včetně nabíječky, nikoli však včetně sluchátek.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu.

O vyřízení reklamace informuje prodejce kupujícího E -mailem.

Závěrečná ustanovení

  • V případě nekompletnosti nebo poškození zásilky nás o tom prosím informujte v co nejkratší době e-mailem na adrese [email protected]
  • V případě zaslání reklamovaného zboží přepravcem, zasílejte zboží na provozovnu
  • Helpix s.r.o, IČ:01983016, DIČ:CZ01983016, Trojanova 34, 269 01 Rakovník
  • O průběhu reklamace budete informováni formou E-mailu  – uveďte tedy prosím kontaktní údaje v průvodním dopise

Tento reklamační řád nabývá platnosti 28.2.2021